Polityka prywatności

Administratorem strony internetowej prowadzonej pod adresem www.pkost.pl są Polskie Kliniki Osteoporozy sp. z o.o. z siedzibą w Nysie 48–300, ul. Bohaterów Warszawy 27, email: pkost@pkost.pl, tel. 775444200 (dalej także „PKOST” lub „Administrator”).

Niniejsza Polityka prywatności reguluje sposób, w jaki PKOST gromadzi lub w inny sposób przetwarza dane osobowe użytkowników niniejszej strony oraz podczas komunikacji drogą elektroniczną.

DANE OSOBOWE

1.    Administrator danych

Administratorem danych osobowych są Polskie Kliniki Osteoporozy sp. z o.o. z siedzibą w Nysie 48–300, ul. Bohaterów Warszawy 27, email: pkost@pkost.pl, tel. 775444200

2.    Inspektor ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować pod adresem email: iodo@pkost.pl

3.    Cel i podstawa prawna przetwarzania danych

PKOST przetwarza dane osobowe użytkownika, na przykład imię i nazwisko, adres e-mail, gdy użytkownik poda te informacje, kontaktując się z PKOST w wybranym celu. Podane dane osobowe przetwarzane są w celach wynikających z przedmiotu prowadzonej komunikacji - PKOST korzysta z danych osobowych użytkownika, aby odpowiadać na jego pytania i świadczyć konkretne, wybrane przez niego usługi. 
Przetwarzanie odbywa się:
a)    na podstawie zgody użytkownika – wyrażanej poprzez podanie danych podczas kontaktu (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) – wysyłając wiadomość e-mail lub formularz kontaktowy, wyrażacie Państwo zgodę na przetwarzanie zawartych tam danych osobowych w celu udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie, lub
b)    jest konieczne do świadczenia usług lub podjęcia działań poprzedzających świadczenie usług na żądanie osoby, której dane dotyczą (art 6 ust. 1 lit. b RODO) – jeśli kontaktujecie się Państwo z PKOST, aby skorzystać z naszych usług. 
Przetwarzanie może się także odbywać, gdy: 
c)    leży w uzasadnionym interesie PKOST, do którego zalicza się w szczególności marketing usług własnych, chyba że prawo użytkownika do prywatności ma wobec niego charakter nadrzędny (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
d)    użytkownik wyrazi na to zgodę w przypadku innym niż wskazany w pkt a) powyżej (art. 6 ust. 1 lit a RODO).

4.    Zgoda na przetwarzanie danych

W sytuacji, kiedy dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody, jej udzielenie jest zawsze dobrowolne, a w razie jej udzielenia – dane osobowe przetwarzane będą jedynie w celu, w jakim zgoda została wyrażona. Zgoda może być w dowolnym momencie cofnięta, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na jej podstawie przed cofnięciem.

5.    Przetwarzanie danych w celach innych niż komunikacja elektroniczna

Aby uzyskać informacje na temat przetwarzania danych osobowych w celach innych niż komunikacja elektroniczna, prosimy o zapoznanie się z odpowiednią klauzulą informacyjną dostępną:
a)    TUTAJ – jeśli jesteś pacjentem,
b)    TUTAJ – jeśli jesteś kontrahentem lub pracownikiem kontrahenta PKOST,
c)    TUTAJ – jeśli chcesz się ubiegać o pracę w PKOST.

6.    Czy podanie danych osobowych jest obowiązkowe?

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak odmowa ich podania może skutkować brakiem możliwości zawarcia i wykonania umowy/skorzystania ze świadczonych przez nas usług i/lub innych funkcjonalności dostępnych na stronie oraz brakiem możliwości udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie.

7.    Czy przekazujemy komuś dane osobowe?

Co do zasady – nikomu nie udostępniamy danych osobowych. Dane osobowe w drodze umowy (zgodnie z art. 28 RODO) powierzamy do przetwarzania podmiotom, z których usług korzystamy w związku z przetwarzaniem danych, np. dostawcom usług IT, w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania tych usług. Odmienne zasady udostępniania danych w celach innych niż komunikacja, mogą wynikać z poszczególnych klauzul informacyjnych, o których mowa w pkt 5 niniejszej Polityki Prywatności.

8.    Profilowanie

Dane osobowe nie będą przetwarzane w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

9.    Jak długo przechowujemy dane osobowe?

Dane osobowe użytkownika będą przechowywane przez okres prowadzenia komunikacji lub przez okres niezbędny do realizacji czynności wynikających z przedmiotu prowadzonej komunikacji (np. prowadzenia rekrutacji) – zgodny z odpowiednimi przepisami prawa.  W przypadku przetwarzania danych na podstawie udzielonej zgody, PKOST zaprzestanie ich przetwarzania w celu wskazanym w treści zgody niezwłocznie po jej odwołaniu.

10.    Przysługujące uprawnienia

Użytkownik ma prawo: żądania od nas dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia (w przypadkach wskazanych w art. 17 RODO), ograniczenia przetwarzania (w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO), prawo do przenoszenia danych (w przypadkach wskazanych w art. 20 RODO). Przysługujące uprawnienia można wykonać przesyłając stosowną informację na adres mailowy: iodo@pkost.pl.

Użytkownik ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna, iż przetwarzanie dotyczących go danych osobowych narusza przepisy RODO.

Użytkownik ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych: (i) wobec przetwarzania danych osobowych opartego na wypełnianiu prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora  – z przyczyn związanych ze swoją szczególną sytuacją; (ii) wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego – w dowolnym momencie. Sprzeciw można wnieść przesyłając stosowną informację na adres mailowy: iodo@pkost.pl.