Dla pacjenta

Informacja o wpływie działalności wykonywanej przez jednostkę organizacyjną na zdrowie ludzi i na środowisko

Prawo Atomowe nie przewiduje wyłączenia od powyższego obowiązku jednostek ochrony zdrowia posiadających zezwolenia PWIS.

Jednostka organizacyjna: POLSKIE KLINIKI OSTEOPOROZY SP. Z O.O. 48-300 NYSA, ul. BOHATERÓW WARSZAWY 27

Podstawa prawna: ustawa Prawo atomowe / Dz. U. z 2023 r. poz. 1173, 1890./ zgodnie z art. 32c ust. 2

Niniejsza informacja dotyczy Pracowni RTG,  znajdującej się na terenie  Poradni chirurgii urazowo-ortopedycznej Polskich Klinik Osteoporozy w Nysie, przy  ulicy Marii Skłodowskiej-Curie 2

Pracownia wykonuje badania rentgenowskie, w tym badania z zastosowaniem promieniowania jonizującego.

Rodzaj i zakres wykonywanych badań:

W pracowni RTG wykonywane są badania rentgenowskie w ramach diagnostyki różnych schorzeń w tym

  • Badania radiologiczne kości i stawów
  • Badania radiologiczne głowy, szyi
  • Badania radiologiczne jamy brzusznej w tym układu moczowo- płciowego
  • Badania radiologiczne klatki piersiowej

Ilość emitowanego promieniowania jonizującego:

Pracownia RTG wykonuje badania z wykorzystaniem urządzeń nowoczesnej generacji, co umożliwia minimalizację ilości emitowanego promieniowania jonizującego. Wszystkie urządzenia 
w pracowni RTG posiadają certyfikaty zgodności z wymaganiami norm bezpieczeństwa promieniowania jonizującego. Poziom zmierzonych dawek promieniowania na zewnątrz pracowni jest na poziomie tła naturalnego.

Środki ochrony radiologicznej:

W celu minimalizacji narażenia pacjentów i personelu medycznego na promieniowania , w pracowni RTG stosowane są środki ochrony radiologicznej, takie jak osłony ołowiowe, a także specjalne środki ochrony osobistej, w fartuchy i półfartuchy ochronne, osłony na tarczycę i na gonady.

Działania podejmowane w celu minimalizacji negatywnych skutków dla środowiska naturalnego:

W celu minimalizacji negatywnych skutków dla środowiska naturalnego, w Pracowni RTG przestrzegane są obowiązujące przepisy dotyczące ochrony środowiska, a także przepisy dotyczące gospodarki odpadami promieniotwórczymi.

Sposoby i częstotliwość kontroli stanu technicznego i bezpieczeństwa urządzeń:

W pracowni RTG stosowane są regularnie kontrole stanu technicznego i bezpieczeństwa urządzeń :

  • minimum 1 raz na rok wykonywane są przeglądy techniczne, bezpieczeństwa eklektycznego 
    i mechanicznego przez serwis aparatury RTG
  • minimum 1 raz na 4 lata  są regularne kontrole stanu technicznego o bezpieczeństwa urządzeń przez specjalistów w dziedzinie radiologii i radiologii medycznej ( WSSE w Opolu oddział Higieny Radiacyjnej).

Kontrolę dawek otrzymanych przez personel medyczny prowadzi Instytut Medycyny Pracy im.prof.dr med. Jerzego Nofera Zakład Ochrony radiologicznej w Łodzi :  błony dozymetryczne co trzy miesiące.

Pacjenci poddający się badaniom rentgenowskim w Pracowni RTG są dokładnie informowani przez personel medyczny o procedurach związanych z badaniem, a także o zasadach ochrony przed promieniowaniem jonizującym.

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących wpływu działalności Pracowni na zdrowie ludzi i środowisko, prosimy o kontakt z pracownikami Pracowni.

Data zamieszczenia informacji: 08.11.2023 r.

Inspektor Ochrony radiologicznej: Ewa Ochrymczuk