Deklaracja dostępności Polskich Klinik Osteoporozy

Polskie Kliniki Osteoporozy sp. z o.o. zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Polskich Klinik Osteoporozy.

 • Data publikacji strony internetowej: 2020-10-19
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-06-28

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Na stronie występują poniższe niezgodności:
 • strona nie posiada wyszukiwarki oraz mapy serwisu,
 • nie wszystkie hiperłącza mają nadane tytuły,
 • niektóre, zamieszczone na stronie publikacje w formie plików nie są dostępne cyfrowo w całości. Utrudnienia te są na bieżąco usuwane,
 • elementy nietekstowe (zdjęcia, ozdobne obrazki, ikonki) nie mają zawsze wpisanej wartości alternatywnej. Braki te są na bieżąco usuwane,
 • zbyt mały kontrast niektórych elementów tekstowych i nietekstowych.
 • Skróty klawiszowe
 • Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2021-06-25
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2021-06-25

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Prezes Zarządu.
 • E-mail: pkost@pkost.pl
 • Telefon: 775444200

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Prezes Zarządu Polskich Klinik Osteoporozy sp. z o.o.
 • Adres: Bohaterów Warszawy 27
  48-300 Nysa
 • E-mail: pkost@pkost.p
 • Telefon: 775444200

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

SIEDZIBA SPÓŁKI

Adres: Boahterów Warszawy 27,
48-300 Nysa

 • Do budynku prowadzą 2 wejścia od ul. Bohaterów Warszawy
 • Wejścia zlokalizowane na parterze, wejścia posiadają schody oraz możliwość transportu osoby niepełnosprawnej schodołazem.
 • Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
 • Wejścia nie są zabezpieczone bramkami.
 • Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze.
 • Przed budynkiem wyznaczono 1 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
 • W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

PORADNIA CHIRURGICZNO-ORTOPEDYCZNA

Adres: Marii Curie-Skłodowskiej 2,
48-300 Nysa

 • Do budynku prowadzą 2 wejścia od ul. Marii Curie-Skłodowskiej
 • Wejście od strony ul. Bohaterów Warszawy zlokalizowane na parterze, wejście z poziomu gruntu oraz podjazd dla osób niepełnosprawnych.
 • Pomieszczenia poradni znajdują się na parterze.
 • Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
 • Wejścia nie są zabezpieczone bramkami.
 • Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze.
 • W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Informacje dodatkowe

Ułatwienia

SIEDZIBA SPÓŁKI

Adres: Boahterów Warszawy 27,
48-300 Nysa

 • klimatyzacja

PORADNIA CHIRURGICZNO-ORTOPEDYCZNA

Adres: Marii Curie-Skłodowskiej 2,
48-300 Nysa

 • klimatyzacja;
 • dostępność wózków inwalidzkich;

Inne informacje i oświadczenia

Polskie Kliniki Osteoporozy sp. z o.o. nie posiadają aplikacji mobilnej.